Schrijven naar de Toekomst
Log in

Bij Schrijven naar de Toekomst draait het om schrijven, maar ook om de brieven.

Als onderdeel van het project publiceren we een selectie van de brieven op onze website, en soms ook op onze sociale media of in geprinte uitingen.

Toestemming

Om je brieven te publiceren hebben we je toestemming nodig. Die toestemming leggen we vast in een overeenkomst: onze Licentieovereenkomst. We leggen hier even kort uit wat er in staat. De volledige overeenkomst vind je hieronder.

De kern

Wij koppelen je aan een interessant persoon om mee te schrijven. De brieven die jij en je briefpartner elkaar schrijven sturen jullie óók naar ons op. Wij kunnen de brieven vervolgens, na een zorgvuldig redactieproces, publiceren (op onze website, social media of geprinte uitingen). We laten het je altijd van tevoren weten als je brieven voor het eerst worden gepubliceerd..

Licentie Overeenkomst

Met deze overeenkomst geef je, als je wilt deelnemen aan het project Schrijven naar de Toekomst, toestemming voor het publiceren van de brieven die je bij ons schrijft.

Waar geef je toestemming voor? 

 1. Je verleent Stichting M, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59007435, kantoorhoudende op adres Lauriersgracht 116, 1016 RR te Amsterdam vertegenwoordigd door Marilien Mogendorff (hierna: ‘de stichting’) een gebruiksrecht oftewel  een ‘niet-exclusieve licentie’. Dit houdt in dat je je auteursrecht behoudt en dat je de stichting  toestemming geeft om de door jou geschreven brief, of delen daaruit, te gebruiken zoals  hieronder beschreven.  
 2. Indien je meerdere brieven hebt geschreven en ingezonden, is deze licentie van  toepassing op alle door jou ingezonden brieven. 

Wat Doen Wij

 1. De stichting zal zo zorgvuldig mogelijk omgaan met je brief. Als je bepaalde fragmenten  wilt (laten) schrappen, kun je dat altijd aangeven. Wij zullen dan aan je verzoek voldoen,  voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is.  
 2. We zullen de door jou geschreven tekst intact laten. Mochten we iets willen wijzigen, dan  doen we dat altijd in overleg met jou. De stichting heeft wel de bevoegdheid om zonder  overleg eventuele spel- en stijlfouten te corrigeren. 

Opslag, Publicatie en Tentoonstelling

 1. Je geeft de stichting toestemming om een digitale versie van je brief op te slaan op onze  servers en beveiligde cloud services. Dat is nodig om je brief te kunnen verwerken. 
 2. Je geeft de stichting toestemming om je brief, een afbeelding van je brief en/of de tekst, in  zijn geheel of in delen, in geschreven tekst en/of in audiovorm (een ingesproken versie) te  plaatsen op de website van het project ‘Schrijven naar de toekomst’, in de nieuwsbrief van  de stichting en op alle door de stichting beheerde social media.  
 3. Je geeft de stichting toestemming om uit je brief te citeren in promotie-uitingen ten  behoeve van het project ‘Schrijven naar de toekomst’. 
 4. Indien er in de toekomst sprake is van bepaalde technische ontwikkelingen die het  mogelijk maken het project ‘Schrijven naar de toekomst’ op een andere manier te promoten,  openbaar te maken of te verspreiden dan door middel van een website, dan geeft deze  licentie de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken. 
 5. Verder geef je de stichting toestemming om je brief, een afbeelding van je brief en/of de  tekst, in zijn geheel of in delen op te (laten) nemen in archieven, databanken en/of  bibliotheken. 
 6. Je geeft de stichting toestemming je brief, een afbeelding van je brief en/of de tekst, in  zijn geheel of in delen, in geschreven tekst en/of in audiovorm (een ingesproken versie)  tentoon te stellen of tentoon te laten stellen in voor het publiek toegankelijke musea, bibliotheken, onderwijsinstellingen en instellingen voor cultureel erfgoed. Indien de stichting  hiertoe overgaat, laten we je dat altijd weten. 

Uitbesteding

 1. De stichting heeft de mogelijkheid om de organisatie en exploitatie van het project  ‘Schrijven naar de toekomst’ uit te besteden aan een derde partij.  

Naamsvermelding

 1. Je hebt er recht op dat je naam vermeld wordt wanneer je brief wordt gebruikt. Hierbij  geef je de stichting dan ook toestemming om je naam te vermelden. Wil je niet dat je naam  vermeld wordt, kun je altijd aangeven dat je onder een gefingeerde naam vermeld wilt  worden. Indien je wilt dat we gebruik maken van een gefingeerde naam kun je een mail  sturen naar info@schrijvennaardetoekomst.nl.  

Overige bepalingen van de licentie

 1. De stichting mag je brief tot en met 31 december 2030 gebruiken voor het project  ‘Schrijven naar de toekomst’. Wil je dat de stichting je brief na deze datum niet meer  gebruikt, dan moet je minstens een half jaar (zes maanden) voor afloop van de licentie,  dus vóór 1 juli 2030, de licentie schriftelijk opzeggen. Dat kun je doen door een mail te  sturen naar: info@schrijvennaardetoekomst.nl. Als je niet schriftelijk opzegt, wordt de licentie  telkens automatisch verlengd voor een periode van 5 jaar. Je kunt gedurende  verlengingstermijnen ook schriftelijk opzeggen, maar steeds minstens een half jaar voor  afloop van de termijn. 
 2. De stichting is niet verplicht je brief te gebruiken. 
 3. De stichting mag je brief zoals in de voorgaande artikelen beschreven gebruiken in alle  landen van de wereld. 

Garanties

We steken veel energie in het project ‘Schrijven naar de toekomst’. Daarom hebben we  de volgende garanties van je nodig: 

 1. Je garandeert dat jij alleen de auteur bent van de brief en dat je dus het auteursrecht op  de brief hebt.  
 2. Je garandeert dat je je auteursrecht op je brief niet eerder hebt overgedragen of een  exclusieve licentie hebt verstrekt aan iemand anders op zo’n manier dat deze persoon het  recht heeft om het gebruik van je brief zoals omschreven in deze licentie door de stichting te  verhinderen of een schadevergoeding te eisen. Het is niet erg als je brief al ergens anders is  gepubliceerd, zolang niemand anders maar exclusieve rechten op je brief heeft. 
  We vinden het prima als je je eigen brief deelt, onder je eigen of onder een gefingeerde naam, op je eigen social media of op je eigen website, maar we zouden het op prijs stellen  als je daarbij een linkje plaatst naar de website van het project ‘schrijven naar de toekomst’. 
  Let op: je mag alleen je eigen brief delen. Het is niet toegestaan de brieven van anderen of  ander materiaal van onze website te delen. Linken naar onze website mag wel altijd. 

Geschillen 

 1. Mocht een derde persoon zonder toestemming je brief van onze website of social media  halen en deze illegaal gebruiken, dan geef je de stichting een volmacht om hiertegen in  rechte op te treden.  
 2. Op deze licentie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen met  betrekking tot deze licentie worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Amsterdam.

oktober 2020

adres:
Lauriergracht 116-S2
1016 RR, Amsterdam
 
IBAN NL 66 TRIO 032 006 9362
onv. stichting M
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram